Showing all 2 results

Khi ép các nguyên liệu nhỏ hay bị lọt hoặc xót không ép được hết nguyên liệu. Các địa điểm ăn uống ngon bổ rẻ ở nha trang levartie. MÁy nghiỀn bỘt mỊn.